046. Kebacut
Isíh ésúk Baskóró wís macak mlithit.  Nganggo clånå jéan,  hèm lórèk  sêpatón kèts karo nyangkíng kaméra digital. Barêng  diråså wís cukúp nggóné dandan têrús mêtu nyandhak
 
Cêrita Cêkak -  

46. Kebacut

Isíh ésúk Baskóró wís macak mlithit.  Nganggo clånå jéan,  hèm lórèk  sêpatón kèts karo nyangkíng kaméra digital. Barêng  diråså wís cukúp nggóné dandan têrús mêtu nyandhak stang sêpédha mótór síng wís siap nèng latar. Ibuné barêng ngêrti anaké arêp budhal énggal-énggal mlayóni.”Kók ésúk mên olèhmu budhal, arêp nyang ndi tå lé?”
kebacut-1Baskóró njagang sêpédha mótóré karo njawab: “Arêp nyang Gunúngrêjó Bu, ndêlók lokasi SD síng arêp tak garap. Aku arêp nandangi garapané Pak Riyantó síng mênang lêlang proyèk réhab SD”.
Kanthi kêbak råså asíh ibuné Baskóró nyawang budhalé anaké lanang síng wiwít laír ora naté wêrúh bapaké. Pak Santóró yå bapaké Baskóró sédå nalika Baskóró isíh ånå íng kandhutan.
“Hmm méndah sênêngé bapaké mênåwå mênangi yèn anak síng tak kandhút pranyåtå laír lanang kåyå síng dikarêpaké,” uniné batiné Bu Santóró sing nuli mlaku mlêbu ngomah.
Pangudåråså mangkono mau pancèn asríng nggrumuti atiné nadyan wís ditinggal mati bojoné mèh sêlawé taún, kåyå-kåyå durúng biså nåmpå garisíng Pangéran. Nangíng panggrêsah mau énggal-énggal dipupús yèn ngélingi bocah-bocah isíh pådhå butúh ibuné. Lan nyatané amargå têmên anggoné nggulåwêntah, anaké wadón wís pådhå omah-omah lan cêkêl gawé kabèh. Déné Baskóró síng lulusan sarjana tèknik kanthi bantu­wan modhal såkå mbakyuné saiki yå wís mantêb wiraswasta dadi pêmbóróng masiyå múng mèlu lélang proyèk cilík-cilikan, síng baku duwé kê­antêb­an lan têmên anggóné nglakóni gawéyan.
Baskóró mbandhangaké sêpédha mótóré njujúg omahé Síswantó kåncå rakêté nèng SMA síng saiki nyambút gawé barêng dhèwèké. Nalikå isíh pådhå sêkolah SMA Baskóró lan Síswantó kêpintêrané undha-undhi, gêntènan olèhé dadi juara klas.
Kåyå síng wís dirancang såkå ngomah, têkan warúng Watugilang wóng loro mandhêg sapêrlu sarapan karé ayam karo ngombé ès jêrúk.
“Kabaré Wêníng piyé Bas, barêng kêtåmpå dadi guru iki åpå yå isíh sêríng kêtêmu kowé?” takóné Síswantó karo tangané grayah-grayah sak clånå ndudút rókók.
“Wís ènèk nèk patang sasi ora kêtêmu, yå wiwít nåmpå surat pêngangkatan lan pênêmpatan guru kaé wís blas ora naté kétók. Tak tilpún yå ora naté sambúng, tak parani nèng omahé jaré ibuné Wêníng saiki kóst nèng cêdhak sêkolahané. Sêkolahané ngêndi jaré yå ora ngêrti. Dadi kétóké Wêníng lan kulawargané wís wêgah sêsambungan manèh karo aku,” bubar mangsuli mêngkono Baskóró têrús ndhingklúk sajak samar yèn pêrihé atiné mêrgå ditilap Wêníng Pujiati síng sasuwéné iki dadi pacaré kêwåcå Síswantó. Dilali-lali malah nambah pêrihíng ati, dilénå-lénå malah katón ngéglå íng nétrå.
“Lha kowé åpå ra crita yèn síng ngusahakné dhèké kêtåmpå dadi guru ki kowé?” pitakóné Sis­wantó nlêsíh-nlêsíh åpå sêbabé Wêníng ninggalaké Baskóró.
“Ora”, jawabé Baskóró cêkak aós ngêmu pasrah lan ora gêlêm mikír manèh nasíb sambúng trêsnané karo Wêníng.
“Piyé tå Bas, Bas. Mbók åjå idéalís nèk karo prêkårå cinta, nèk kók doli idéalís yå ora bakal nyanthól-nyanthól. Saiki arang ènèk síng jênêngé cinta suci, cinta múrni åpå cinta sêjati. Kowé wani kêråyå-råyå nggolèkné dalan lan ngragadi Wêníng dadi guru kuwi pikiranmu rak mêngko kowé nyambútgawé wira­swasta têrús duwé bojo guru síng bayaré ajêg, dadi nèk sêpi garapan isíh ånå pêngasilan”, panyêngguhè Síswantó marang Baskóró síng sê­têngah nyalahné sêtêngah mêsakné marang nasibé kancané kuwi. Síswantó apal bangêt watêké Baskóró, wóngé mênêng, yèn dijaluki tulúng ora wigah-wigih mêsthi tumandang lan ora gêlêm ngó­móngné mênyang liyané.
“Yå ora ngono Sís, karêpku ki yèn pan­cèn gêlêm yå gêlêm tênan, ora mêrgå kê­potangan budi åpå mêrgå råså mêsakné”.
“Têrús têrang aé Bas, síng kók hu­bungi golèk dalan kanggo nitipné Wêníng kaé såpå? Aku ora ngasórké kêpintêrané Wêníng, nangíng yèn nóntón wóngé jêlas angèl kêtampané yèn mèlu tès ngono kuwi kanthi lawaran. Ora-ora nèk tak ómóng-ómóngné”.
“Aku njalúk tulúng Pak Riyantó. Dhè­wèké nawani aku yèn kêpéngín dadi pê­gawai nêgêri isa ndalani. Malah anaké dhèwé síng sarjana ilmu administrasi nêgara yå arêp diélókké. Sarèhné aku ora têrtarík dadi pêgawai nêgêri mulå Wêníng síng tak titipné, pêrkårå dhuwít aku síng nanggúng”.
Jagóngané wóng loro kuwi kandhêg têkan sêmono kêpunggêl têkané karé ayam karo ès jêrúk.
Bubar mbayar têrús pådhå mêtu wa­rúng karo ngakêp rókók kêbal-kêbul kåyå wóng lagi mbuwang sêsanggané uríp síng wís suwé ngêbóti ati.
“Kéné aku gênti síng nèng ngarêp, mêngko nyêtír kók sambi nglamún malah nyilakani”.
Baskóró ora sêmaúr, têrús mènèhné kunci kóntak sêpédah mótóré mênyang Síswantó. Sak dawané dalan pikirané Bas­kóró múng kêbuntêl lêlakón anggóné sê­sambungan trêsnå karo Wêníng. Dhèwè­ké isíh kèlingan nalikå ånå pêngumuman pê­nêrimaan calón pêgawai nêgêri sipil Wêníng kåndhå yèn arêp mèlu tès njupúk jurusan guru SD lan njalúk dibantu amríh bisa kê­tåmpå.
“Aku éwangana ndongå Mas yå, bèn iså kêtåmpå. Têrús têrang waé aku mèlu tès iki múng pawitan ijasah”. Tangané Wê­níng síng lumèr nggêgêm tangané Bas­kóró kåyå ngilèkaké dåyå trêsnå síng ora bisa disélaki ati lanang síng lagi kayung­yún. Yå mêrgå disambati pacaré kuwi Baskóró golèk sisík mêlík mbók­mênåwå ånå dalan mburi kanggo nglê­bókné pacaré dadi pêgawai nêgêri.
Dhasar bocah ênóm, Síswantó olèhé nglakókné sêpéda mótór kåyå thathít. Éwå sêmono mlêbu déså Gunúngrêjó mbu­­túhaké wêktu róng jam sêtêngah. Nalika têkan SD Gunúngrêjó, Pak Supri­yantó mi­nångkå Kêpala Sêkolah kanthi grapyak sê­manak nåmpå têkané Baskóró lan Síswantó síng arêp ngukúr lan moto ruwangan síng arêp didandani lan lokasi kanggo mbangún ruwang pêrpústakaan.
“Tak kirå Pak Riyanto dhéwé síng arêp tindak réné mas”.
“Mbótên pak, garapanipún kathah. Amríh sêdåyå lancar kulå dipún tugasi nggarap mriki”.
kebacut-2 Sawisé éntúk palilah såkå Pak Pri­yantó, Baskóró nuli mlaku marani tanah kósóng síng arêp kanggo mbangun ruwang pêr­pús­takaan. Mètêran digèrèt ngalór-ngidúl ngétan-ngulón karo sêdélå-sêdélå nóntón gambar biru nyócógné ukuran lan bêntuké ruwangan. Wóng loro gêntènan moto kón­disi bangunan ruwang kêlas síng sisíh njåbå, déné njêro ruwang ngêntèni mêngko yèn wís bubaran sê­kolah bèn ora ngganggu kêgiyatan ngajar.
Sawisé rampúng anggóné moto, ban­júr pådhå runtúng-runtúng mlaku nuju bangku ngisóré wít lèngkèng síng gó­dhóngé ngrêmbuyúng. Tanpå sêmayanan pådhå ngrógóh sak clana ngêtókné rókók têrús klêpas klêpus ngêmatné kêlúk rókók karo ngênam pikiré dhéwé-dhéwé. Durúng nganti olèh sêparo rókókan, bèl sêkolah wís ditabúh tåndhå buyaran sêkolah.
Atiné Baskóró sakålå trataban nalikå panyawangé têmpúk karo panyawangé bu Guru síng lagi mêtu såkå klas loro.
“Wêníng” tanpå sêngåjå lambéné Baskóró nyêlúk jênêngé wanitå síng tansah ngrênggani atiné sasuwéné iki.
Karo mèsêm, Wêníng nyêdhaki Bas­kóró lan Síswantó, “Piyé kabaré, Mas Bas, Mas Sís?”.
Wóng loro gêntènan nyalami Wêníng síng rumangsané Baskóró isíh kåyå Wêníng nalikå durúng dadi guru. Rambút têtêp ngandan-ngandan ora dirébóndíng kaya modèl saiki síng nèk disawang njê­dhindhil kaya wóng mêntas kêcêmplúng kali, wê­dhak tipís, bèngèsan lambé ya tipís nganggo sragam soklat dríll måwå èmblém lambang dhaérah. Yèn disawang katón pantês lan luwês.
“Kabaré apík, lha awakmu tibaké di­tugasné nèng kéné tå? Aku nyuwún pírså ibumu, ngèndikané awakmu móndhok nèng cèdhak sêkolahan. Nangíng ora pírså awakmu mulang nèng ndi”, bról rasané atiné Baskóró síng sêprånå sê­préné kråså sêsêg malíh longgar.
“Aku nyuwún ngapurå Mas Bas, bubar nåmpå SK sésuké aku têrus budhal mréné, dadi ora kóbêr pamít sampéyan. Aku yå arang bali sêbab kêndharaan angèl. Mulihå kaé nèng omah yå múng sêdhélå, wóng têkan omah wís soré, têrús Minggu awan wís budhal manèh”, jawabé Wêníng karo ndhingklúk ora wani nyawang Baskóró.
“Ngéné waé Níng awakmu baliyå dhisík aku tak nêrusné moto kêlas, bubar gawé­yanku nèk éntúk tak mampír nèng pón­dhókanmu”.
“Yå mas, aku móndhók dalêmé Pak Tugiran, limang omah såkå kéné arah mudhún kuwi”.
Sawisé rampúng gawé lan pamít kê­pala sêkolah, wóng loro banjúr mê­nyang póndhókané Wêníng. Omahé pra­saja nangíng katón asri, akèh kêmbang nèng pót síng ditata rapi íng têras omah. Baskóró miwiti jagóngan minångkå pambu­kané wóng síng wís suwé ora kêtêmu. Barêng rinåså cukúp dhèwèké banjúr mbla­kakaké unêg-unêg atiné.
Têrús têrang waé Níng, aku gêlå awak­mu budhal réné tanpå pamít aku, malah kåyå nilap lan êmóh kêtêmu aku manèh. Upåmå awakmu pancèn ngêmóhi aku, mbók yå ngómóng åpå anané, yèn ora wani ómóng langsúng rak iså liwat sms”.
Wêníng múng mênêng waé, sajak ora nggapé åpå síng diómóngné Baskóró. “Aku nyuwún pangapurå Mas Bas upåmå aku sampéyan anggêp lupút. Kåyå síng tak atur­né mau, barêng ngêrti nèk kêtåmpå aku têrús ubyêk nyukupi bêrkas pêr­sya­rat­an kanggo pêngusulan calón pê­gawai. Déné babagan hubungané awaké dhéwé, pancèn tak akóni sasuwéné iki aku karo sampéyan sêríng rêruntúngan lan kênå di­arani pacaran, nangíng sak élíngku awaké dhéwé durúng naté rêm­bugan têkan arêp uríp bêbarêng­an. Dadi manút panêmuku, aku ora kudu kåndhå nyang sampéyan åpå-åpå síng tak tin­dhakaké. Lan mum­púng kêtêmu, aku tak matúr pisan marang sam­péyan, yèn saiki aku wis tunangan karo Mas Hèrmanu putrané Pak Riyantó kênalan sampéyan”.
“Maksúdmu Hèrmanu síng lagi waé kê-tampa nèng Pêmda barêng awakmu kuwi?”.
“Yå Mas”.
Cêp klakêp kåyå óróng-óróng kêpidak Baskóró blangkêmên ora bisa ómóng, ora ngirå babar pisan yèn bakal olèh wangsul­an síng kåyå mêngkono. Ruwang tamu swasanané dadi tintrim, kabèh pådhå mênêng nåtå atiné dhéwé-dhéwé.
Ånå pêrang gêdhé íng atiné Baskóró, pilíh blåkå åpå nutupi anggóné ngupaya­kaké Wêníng bisa dadi pêgawé nêgêri. Wusånå dhèwèké kåndhå karo ngêmpêt atiné síng ngóntóg-ngóntóg, “Yèn mêng­kono panêmumu, sasuwéné iki aku síng klèru tåmpå. Aku kêgêdhèn rumångså, síng nganggêp hubungané awaké dhéwé iki mujúdaké pawadan kanggo uríp bê­ba­rêngan. Nèk ngono saiki wís jêlas mê­nåwå hubungané awaké dhéwé sêprånå-sêpré­né iki múng sadêrmå kêkancan, dudu hubungan íng antarané wóng síng ndu­wèni råså trêsnå. Èhm, yèn pancèn ngono yå ora åpå-åpå, najan ånå råså pêríh lan njarêm aku kudu nåmpå åpå anané lan masalah iki ora pêrlu didêdåwå manèh. Tak kirå wís cukúp lan aku nyu­wún pamít, mugå-mugå sêsambunganmu karo Hèr­manu iså langgêng lan kasêm­badan åpå síng kók gayúh.
“Bubar ngómóng ngono, Baskóró ban­júr mênyat såkå kursiné síng rinåså såyå panas kåyå panasé srêngéngé wanci bêdhúg ndrandhang. Baskóró nyalami Wêníng njalúk pamít.
Nalikå salaman, Síswantó síng kawít mau mênêng waé nékat ngómóng, “Sê­pura­né Níng, aku ora arêp nyampuri sê­sambunganmu karo Baskóró. Múng ånå síng pêrlu tak kandhakné awakmu, ma­siyå Baskóró wís wanti-wanti ora olèh ngan­dhakné masalah iki. Satêmêné anggón­mu kêtåmpå dadi pêgawé iki síng nglantarné yå Baskóró liwat Pak Riyantó, síng nang­gúng sógókané yå Baskóró. Lan awakmu mêsthiné yå ngêrti yèn biaya ngono kuwo ora sithík, puluhan yutå. Nèk iguhé Bas­kóró síng kåyå mêngkono kuwi ora kók anggêp lêlabuhan yå pancèn kê­bacút tênan. Lan watêkê Baskóró wêgah yèn kón ngómóngné pêrkårå pitulungan, mulå ma­salah anggóné nulungi awakmu dadi pê­gawé yå ora gêlêm kåndhå. Sêbab dhèwè­ké ora gêlêm nampani trêsnamu yèn linan­dhêsan kêpotangan kabêcikan”.
Wêníng njomblak barêng krungu crita­né Síswantó. Atiné dadi gorèh ngadhêpi kahanan iki. Kabèh sarwå kêbacút, kê­bacút nåmpå katrêsnané Hèrmanu, síng sijiné manèh lèhé kêbacút ora ngêrti ma­rang kabêcikané Baskóró. Wêníng isané múng nangís, durúng biså gawé putus­an.


Kapethik saking : Majalah Panyebar Semangat.
Posted by admin on Juli 14, 2011
http://www.panjebarsemangat.co.id/

 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофет семьяситон или биол что лучшеооо полигон одесса

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7369616
  Hari ini     :  Hari ini :620
  Kemarin     :  Kemarin :872
  Minggu ini   :  Minggu ini :4089
  Bulan ini   :  Bulan ini :18558
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 63

Kontak Admin.

email-kidemang