09 Suluk Padhalangan 07
Niyata laruta sakwèhníng yodhsakurukula, ya tan angutusa sang ri Bhisma Drona sumuruda, tuwi pêtêng i walêk ning réwangdé lêwu wulangun, wêkasan awa têkap ning rh lumrdhꧤêti lêb. Sêkar ing nginggíl punikå nggambarakên kawóntênan Bharatayudda íng dintên kapíng II (kalíh),  
Suluk Pedhalangan - 

Sulúk Padhalangan 07

  

᭪᭗ ᩊ ᨿ᭜
Niyata laruta sakwèhníng yodh sakurukula, ya tan angutusa sang ri Bhisma Drona sumuruda, tuwi pêtêng i walêk ning réwangdé lêwu wulangun, wêkasan awa têkap ning rh lumrdhꧤêti lêb. Sêkar ing nginggíl punikå nggambarakên kawóntênan Bharatayudda íng dintên kapíng II (kalíh), Pandhåwå lan Koråwå samidéné apacak barís Garudawyuha, nangíng bótên antawís dangu. Barisanipún Koråwå risak abosah basíh kêtrajang pangamúkipún Arjunå lan Bimå, kaꧢah wadyåbålå Koråwå íngkang pêjah.

Wóntên íng pagêlaran ringgít púrwå sêkar punikå limrahipún kanggé ådå å jugag pathêt manyurå, kirang langkúng namúng dumugi têngah têngahipún slokå kèndêl, dipún pungkasi sarånå kombangan ”O’.

Têgêsíng têmbúng têmbúngipún :

1. Niyata = tartamtu, mêsꧢi.
2. Larút = larút mirút, sírnå gêmpang, tumpês tapís, têlas babar pisan. Larutå
    = baꧤé brasꧢå, badé têlas babar pisan.
3. Sakwèhníng = sagungíng, sanggyaníng, sadåyå.
4. Yodh: = pêrajurít.
5. Kurukula = têꧤak turunipún Kuru, inggíh punikå íngkang sinêbút Kuråwå.
6. Sakurukula = sadåyå têꧤak turunipún Kuru, sadåyå Kuråwå.
7. Ya = 1) Manawi. 2) Piyambakipún. 3) Punikå. 4) Jalaran (amargi).
8. Kuru (Prabu Kuru) punikå têꧤakipún Prabu Bharata turún kapíng 7. Inggíh
    Prabu Kuru punika íngkang yåså Têgal Kuru (årå årå Kuru), lan inggíh
    Sang Kuru punikå íngkang mahanani wóntênipún têmbúng ”Koråwå”,
    têgêsipún: têꧤakipún Kuru. Wóndéné Prabu Kuru punikå putranipún Prabu
    Sambarana ( Samwarana) íngkang miyós sakíng pramèswari widadari
    Dèwi Tapati. Sang Dèwi punikå putranipún Bathårå Suryå.
9. Utus = dhawúh. Angutús = nꧤawuhi, mréntahi.
10. Surud = mundúr, mlajêng. Sumuruda = supadós mundúr.
11. Tuwi = lan malíh, punåpå malíh, punåpå déné.
12. Walêk = kumêlún, mulêk (Indonesia : polang palíng, berhamburan).
13. Ré Awangdé = rênu (lêbu) + angdé (njalari) = lêbu íngkang njalari.
14. Lêwu = agêng, kadúk sangêt (Indonesia : amat sangat).
15. Wulangun = bingúng, kabingungan, bilulungan.
16. Wêkasan awa têkap ning r:h = wasananipún paꧤang déníng (abritipún)
      rah.
17. Lumrdeti lêb = lumra (sumêbar waradin) + amadhêti lêbu (njalari
      padhêtipún lêbu, satêmah lêbu bótên mulêk kumêlún).

Suraósipún :

Tartamtu baꧤé sírnå gêmpang tumpês tapís sagungíng prajurít (wadyåbålå) Koråwå, manawi Sang Bhismå lan Dronå bótên ngabani “mundúr”, punåpå malíh (nalikå samantên) pêtêng déníng kumêluníng lêbu íngkang njalari (pårå prajurít Koråwå) saklangkúng bingúng patíng bilulúng; wasananipún (lajêng) paꧤang déníng (ilinipún) rah íngkang sumêbar (sumrambah) adamêl paꧤêtíng lêbu (ngantós lêbu bótên kumêlún malíh).


Sumber : Pustaka Wayang

 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофет детимакияж для карих глазотзывы полигон

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7369621
  Hari ini     :  Hari ini :625
  Kemarin     :  Kemarin :872
  Minggu ini   :  Minggu ini :4094
  Bulan ini   :  Bulan ini :18563
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 49

Kontak Admin.

email-kidemang