17. Kados Pundi Amurwani Medhar Pangandikan

ados pundi ta, cara kita miwiti medhar pangandikan? Saking pundi? Lan kados pundi ?
Pangertosan / pengalaman ingkang kita mangertosi, sabab kangge amilut penggalihipun para pamyarsa perlu

 
Pranåtå Cårå - ᭙

17. Kados Pundi Amurwani Medhar Pangandikan

ados pundi ta, cara kita miwiti medhar pangandikan? Saking pundi? Lan kados pundi ?
Pangertosan / pengalaman ingkang kita mangertosi, sabab kangge amilut penggalihipun para pamyarsa perlu kaginakaken kanthi cara - cara ingkang tinamtu salebeting ambuka medhar pangandikan.
Padatan kangge ambuka pangandikan utawi murwani satunggiling pangandikan wonten ing sangajenging piyantun kathah katindakaken kanthi cara angajak monjukaken syukur utawi atur panuwun dhumateng Gusti inkang Maha Agung.
Awit Gusti Allah taksih keparengparing kalodhangan sahengga sadayanipun saged makempal wonten ing papan kasebat, salajengipun rinonce kaliyan pangandikan ingkang asipat tetepangan / nepangaken pribadi kita, saged ugi kaselingan kanthi guyonan ingkang saged damel segering swasana sakeca tinampi dening para pamyarsa.
Sokur - sokur bangkit adamel sengseming para pamyarsa.
Lajeng saget kaaturaken gambaran bab garis ageng pangandikan ingkang badhe kita aturaken.
Wonten tataran salajengipun, kita wiwit lumebed dhumateng wigatining pangandikan ingkang sayektosipun sinartan tuladha - tuladha, gambaran - gambaran lan alesan - alesan bab pamanggih kita.
Ambuka medhar pangandikan pancen kedah katindakaken kanthi cara ingkang sak sae-saenipun, kados pundi kok saged makaten ?
Sabab kawitan ingkang kedah kita budi daya inggih punika caranipun supados para rawuh kasengsem lan kepengin migatosaken pangandikan kita wonten salebeting medhar pangandikan.
Awit saking punika, salajengipun badhe kawedharaken bab ingkang mawarni - warni cara - cara / teknik salebeting ambuka medhar pangandikan.
a. Ambuka Medhar Pangandikan kanthi ngaturaken gambaran
umum.
Ambuka wedharing pangandikan saged ugi kanthi cara ngaturaken
gambaran - gambaran umum, bab punika saged kita trapaken
sasampunipun kita miwiti wiwit / ambuka wedharing pangandikan,
cara punika pancen sampun kaprah kaetrepaken dening para piyantun.
Ambuka pangandikan kanthi tehnik utawi cara punika sanget biasa
kita kantun ngaturaken pambuka lan wigatining medhar pangandikan
ingkang kedah kita aturaken.
Upaminipun kita badhe ngaturaken pangandikan wonten tata adicara
pahargyari penganten. Mila kita saged ngaturaken gegambaran umum
babagan kados pundi kulawarga ingkang bahagia lan kados pundi
kulawarga ingkang tansah mboten bahagia. Salajengipun kita
andharaken bentenipun kulawarga bahagia lan kulawarga ingkang
boten bahagia nembe kita ngancik wigatining medhar pangandikan
kita.
Isi wedharing pangandikan tartamtu kemawon kedah sakubenging,
utawi ngonceki babagan tiyang bebrayan / rumah tangga.
Kita ngaturaken cara - caranipun nempuh kulawarga bahagia lan
nyingkiri kulawarga ingkang boten bahagia.
Langkung prayoginipun kita ngaturaken tuladha -tuladha utawi crita -
crita ingkang nengsemaken, lan tetep wonten sambung rapetipun
kaliyan wedharaningkang kita aturaken.
b. Ambuka Medhar Pangandikan kanthi cara guyonan.
Wonten ugi cara kangge miwiti medhar pangandikan kanthi cara
guyonan ingkang sampun nggadhahi pengalaman, nanging kanggenipun
ingkang nembe wonten ing tataran gegladhen kedah kaetrepaken kanthi
cara punika nalika ambuka medhar pangandikan.
Sabab ambuka medhar pangandikan kanthi cara guyonan punika badhe
langsung saget amilut dhumateng para rawuh.
Tegesipuri inggih punika para rawub kasengsem dhumateng kita
pinangka paraga pamedhar pangandikan.
Manawi para rawuh ingkang sampun kasengsem tartamtu kemawon
materi ingkang badhe kita aturaken kanthi gampil saged tinampi
dening piyambakipun.
Guyonan ingkang kaaturaken rikala kita hambuka pangandikan punika
kedah ingkang wonten bobotipun lan sampun ngantos kasamekaken
kaliyan guyonan pelawak.
Nanging ingkang tetep tumuju dhumateng materi ingkang kedah kita
aturaken.
Pancen gampil ngetrepaken cara ingkang kados mekaten punika,
nanging menawi kita terus anggladhi, mila kita badhe ugi saged
maraga kados denten para abli pamedhar pangandikan sanesipun.
Lan perlu ugi kita gatosaken bilih wonten sedhahan guyon babar pisan
mboten ngirangi daya sengseming para rawuh, mila salaminipun kita
medhar pangandikan, piyambakipun / para pamyarsa mboten badhe
kasengsem dhumateng punapa ingkang kita aturaken.
c. Ambuka guyonan kanthi cara ngaturaken gambaran / Ilustrasi.
Ambuka wedharing pangandikan punika pancen mawarni - warni
caranipun, wonten ugi ingkang remen ambuka materi medhar
pangandikan kanthi cara ngaturaken gambaran - gambaran utawi
ilustrasi, prayogi kanthi cara nyata punapa dene khayalan.
Upaminipun kita badhe medhar pangandikan ingkang isinipun
sakubenging bab kemajenganing para remaja karang taruna.
Kita saged ambuka medhar pangandikan kanthi cara ngaturaken
gambaran prayogi ingkang nyata utawi khayalan.
Ingkang nyata kemawon upaminipun nyariosaken kemajenganing
karang taruna ing desa sanes ingkang sanget majeng.
Salajengipun enering pangandikan tumuju paring panyengkuyung
supados para rawuh ugi tuwuh krenteging raos kepengin maju /
majeng, menawi khayalan, mila kabudidayaa nyariosaken kawontenan
karangtaruna ing desa A, ingkang tebih papanipun upaminipuning
sabranging pulau ingkang majeng kawontenanipun lan sanes -
sanesipun.
d. Ambuka wedharing pangandikan kanthi cara nepangaken
dhirinipun.
Ambuka wedharing pangandikan wonten ingkang ngginakaken cara
guyonan lan wonten ugi ingkang ngginakaken cara kanthi ngaturaken
gambaran utawi ilustrasi, nanging wonten ugi medhar pangandikan
ingkang binuka kanthi cara nepangaken pribadi.
Upaminipun kita amurwani medhar pangandikan mila saged
nepangaken pribadi kita lan sanes - sanesipun, upaminipun kita
caritakaken status kita, pengalaman lan sanes - sanesipun.
Carita pengalamaning gesang kita ingkang sesambetan kaliyan acara,
nanging satunggal bab ingkang perlu kita enget inggih punika sampun
ngantos ngalembana ingkang sanget - sanget dhumateng diri pribadi
utawi andhaken rumaos saget (rumangsa bisa) ing dhiri kita
piyambak / ngunggulaken.
Sabab menawi kita rumaos saget lan nonjolaken dhiri kita piyambak
mila para rawuh saget ambiji bilih kita kalebet tiyang ingkang
sombong, satemah piyambakipun kirang kasengsem nggatosaken
pangandikan kita.
Makaten bab-bab ingkang perlu kita mangertosi saderengipun kita
miwiti medhar pangandikan wonten sangajenging para rawuh, teori
bab medhar pangandikan kedah kita mangertosi supados kita saged
nindakaken maraga kanthi sae lan nengsemaken.


Kapethik saking : Tuladha Panatacara Lan Tanggap Wacana Basa Jawi,
Karakit dening : Purwadi

 kds penutup
wangsul-manginggil

казино мирасковорода отзывы как выбрать хорошуюлобановский александр компромат

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7369621
  Hari ini     :  Hari ini :625
  Kemarin     :  Kemarin :872
  Minggu ini   :  Minggu ini :4094
  Bulan ini   :  Bulan ini :18563
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 36

Kontak Admin.

email-kidemang