14. Warni Warnining Medhar Pangandikan

entuk utawi maneka warnining medhar pangandikan punika wonten pinten - pinten bab. Ing antawisipun inggih punika medhar pangandikan kanthi langsung utawi medhar pangandikan kanthi bebas, salajengipun wonten ugi medhar

 
Pranåtå Cårå - ᭙

14. Warni Warnining Medhar Pangandikan

entuk utawi maneka warnining medhar pangandikan punika wonten pinten - pinten bab. Ing antawisipun inggih punika medhar pangandikan kanthi langsung utawi medhar pangandikan kanthi bebas, salajengipun wonten ugi medhar pangandikan ingkang kawengku dening teks, sahengga mboten pikantuk mlenceng saking teks.
Lan wonten ugi medhar pangandikan kanthi langsung, ugi wonten medhar pangandikan ingkang kanthi cara ngapalaken langkung rumiyin, lan ugi wonten medhar pangandikan ingkang asipat negesaken saking wedharan ingkang kacathet garis agengipun kemawon. Prayogi pinten - pinten warni medhar pangandikan kasebut badhe kita onceki, kados ing andharan ngandhap punika.

a. Medhar Pangandikan kanthi bebas.
    Medhar pangandikan ingkang mboten ngginakaken teks babar pisan.
    Sipating medhar pangandikan punika saged biasa, amargi namung
    ngaturaken atur panuwun lan nyuwun pangapunten dhumateng para
    pamyarsa / para rawuh.
    Upaminipun wonten ing tatacara pahargyan temanten, wakil saking
    ingkang mengku gati amedhar pangandikan, ngaturaken panuwun
    kerawuhanipun para tamu lan nyuwun pangapunten awit ingkang
    mengku gati mboten saged ngaturaken papan palenggahan ingkang trep
    lan jumbuh kaliyan palungguhanipun para tamu sowang - sowang.
    Medhar pangandikan punika sipatipun biasa saengga dipun wastani
    medhar pangandikan bebas.
b. Medhar Pangandikan ingkang ngginakaken teks / kawengku.
    Medhar pangandikan punika mboten bebas utawi medhar pangandikan
    ingkang winengku, awit punapa ingkang kita aturaken wonten
    sangajenging para rawuh winates ingkang wonten salebeting teks.
    Teks utawi naskah pamedhar pangandikan saderengipun sampun
    kasusun / karakit kanthi rapi, sae lan leres, upaminipun wonten ing
    tata adicara resmi.
    Tuladhanipun medhar pangandikanipun Presiden, medhar
    pangandikanipun Gubernur, medhar pangandikan laporan tanggung
    jawab, ingkang kapratelakaken kades dhumateng anggota/warga
    LKMD lan sanes-sanesipun.
    Menawi kita medhar pangandikan angginakaken teks, nanging sampun
    ngantos pisan - pisan kita angenggokaken pangandikan kita, kanthi
    angginakaken teks kasebat ngantos purna.
    Sampun ngantos dipun tambah lan dipun kurangi, supados saget
    ngaturaken kanthi lancar mila tebih saderengipun kedah kita sinau /
    kagladhi caranipun ngucapaken, kagatosna titik lan koma sarta tandha
    maos sanesipun ingkang wonten ing salebeting teks kasebat.
c. Medhar Pangandikan kanthi dadakan.
    Medhar pangandikan kanthi dadakan ingkang langsung tanpa dipun
    rancang saderengipun / spontan, bab punika asring dumados lan
    kathah ingkang kita panggihi, upaminipun nalika wonten resepsi
    dumadakan MC manggihi kita rikala tata adicara badhe dipun
    leksanakaken amung pinten dhetik malih.
    Kita kasuwun supados paring tanggap wacana pinangka wakilipun
    para tamu, lan sanes- sanesipun, menawi kita mboten kulina paring
    tanggap wacana utawi medhar pangandikan mila badhe kedadosan
    kados ingkang kasebat ing nginggil, mila temtu kita badhe adhem
    panas lan gumrobyos wijiling riwe.
    Malah-malah kita mopo lan tetep lenggah ing kursi kita, sinartan
    pikiran ingkang meneng, awit saking punika, kedahipun kita tekun
    hanggladhi ing babagan medhar pangandikan, supados ing
    satunggaling wedal menawi kasuwun paring tanggap wacana / medhar
    pangandikan kanthi dadakan, kita boten badhe nguciwani / demam
    panggung.
d. Medhar Pangandikan kanthi apalan.
    Medhar pangandikan kanthi apalan inggih punika satunggaling
    kegiatan medhar pangandikan ingkang medharaken isi wedharing
    pangandikan ingkang tebih saderengipun sampun kaapalaken, piyantun
    ingkang medhar pangandikan kanthi cara ngapalaken punika padatan
    tebih saderengipun sampun ngrancang naskah / teks medhar
    pangandikan, salajengipun kaapalaken.
    Lan nalika tata adicara kawiwitan lajeng panjenenganipun
    medharaken satunggaling apalan ingkang sampun kagladhi, medhar
    pangandikan ingkang makaten asring sanget katindakaken dening para -   
    para ingkang nedheng gladhen bab medhar pangandikan.
    Kirang prayoginipun medhar pangandikan punika salebeting
    medharaken isi utawi bahan kangge medhar pangandikan asring
    katindakaken kanthi. tembung - tembung cepet, lan maraga ingkang
    kirang menep / kirang wening malah menawi ngantos kesupen
    apalanipun mila badhe mandheg pedhot ing tengah kados dene
    boneka / pepethan ingkang ngadeg wonten sangajenging para rawuh.
    Malah-malah badhe dados gegujenganing para rawuh.
e. Medhar Pangandikan lan ngandharaken maknaning bahan / materi.
    Medhar pangandikan kanthi makna punika mujudaken medhar
    pangandikan ingkang asring katindakaken dening piyantun ingkang
    lebda medhar pangandikan wonten ing sangajenging para piyantun
    kathah, medhar pangandikan makaten punika namung anyiagakaken
    pokok - pokok / garis ageng bab satunggaling masalah ingkang badhe
    kita wedharaken.
    Salajengipun saben wosing pangandikan punika mangke kita
    andharaken wonten ing sangajenging piyantun kathah / para tamu lan
    pangandikan ingkang rinengga sinartan tetuladhan lan guyonan, kangge
    ingkang sampun kulina, mila gangsal pokok pangandikan kemawon
    badhe saged kaandharaken lan kathah bumbunipun ngantos pinten -
    pinten jam dangunipun.
    Dados kathah para lebda medhar pangandikan namung nyerat bab
    ingkang penting wonten sanginggiling dalancang kanthi urut runtut
    salajengipun dipun tegesi / kajarwakaken piyambak nalika sampun
    medhar pangandikan wonten sangajenging para rawuh / para tamu.
    Kita ugi badhe wikan maraga medhar pangandikan ingkang makaten
    punika, kanthi cathetan manawi kita asring gegladhen lan marsudi,
    tartamtu mbetahaken tebaning pangertosan ingkang wiyar, sahengga
    pangandikan kita mboten badhe pedhot wonten ing tengah - tengah.
    Lan satunggal bab malih ingkang mboten kita tilaraken inggih punika tujuan 
    medhar pangandikan sak jenis punika, nun inggih supados para pamyarsa   
    kapilut murih saged nampi punapa ingkang sampun kita wedharaken 
    dhateng para pamyarsa.


Kapethik saking : Tuladha Panatacara Lan Tanggap Wacana Basa Jawi,
Karakit dening : Purwadi

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx brokermac макияж в магазинелобановский александр игоревич класс

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7301384
  Hari ini     :  Hari ini :810
  Kemarin     :  Kemarin :1225
  Minggu ini   :  Minggu ini :8162
  Bulan ini   :  Bulan ini :28660
Kunjungan Tertinggi
08-22-2016 : 1963
Online : 34

Kontak Admin.

email-kidemang